INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z USŁUGĄ ZDROWOTNĄ

Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12-13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Specjalistyczna Praktyka Chirurgii Plastycznej Krzysztof Biegański
ul. Józefa Balcerzaka 5, 89-100 Nakło nad Notecią
NIP: 5581716405
kontakt: info@drbieganski.pl
w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w
następujących celach:

1) DANE WRAŻLIWE (tzw. dane szczególnej kategorii – dane dot. stanu zdrowia, genetyczne, dane
dot. seksualności)
– profilaktyka zdrowotna (np. badania profilaktyczne),
– zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
(rejestracja pacjenta, odwołanie wizyty),
– diagnoza medyczna i leczenie (w tym obowiązek prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji
medycznej),
– profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy.
Informujemy, że dla tych celów przetwarzania danych osobowych podstawą prawną przetwarzania
tych danych jest art. 9 ust 2 lit. h RODO.

2) POZOSTAŁE DANE OSOBOWE (imię i nazwisko, dane kontaktowe, PESEL i inne dane
niezbędne do wykonania celu przetwarzania)
– w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy – podstawą prawną przetwarzania tych
danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO,
– w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
– w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni – podstawą
prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
– w celu prowadzenia z Panem/Panią bieżącej korespondencji – papierowej oraz elektronicznej –
podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
– w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawą prawną
przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być prawnie uzasadniony interes. W
związku z powyższym Pana/Pani dane osobowe mogą być w przyszłości przetwarzane przez
Administratora przede wszystkim w następujących celach:
1) dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń,
2) wykrycie ewentualnych nadużyć i zapobieganie im.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz przez podmioty z nim
współpracujące w celu wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych lub realizacji prawnie
uzasadnionych interesów. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty jest
odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych.
Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w
następujących obszarach:
– działania marketingowe,
– księgowość oraz sprawy kadrowo-płacowe (w przypadku danych osobowych pracowników lub
innych osób, których dane są przez nas gromadzone).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla
których są przetwarzane przez Administratora. Przede wszystkim wskazujemy, iż Pana/Pani dane
medyczne Administrator jest zobowiązany przechowywać co najmniej przez okres 20 lat licząc od
końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Ma Pan/Pani prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych,
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres
kontaktowy.
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić
wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami
przetwarzania danych, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adres info@drbieganski.pl
Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych przez pacjenta jest zawsze całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania będzie
skutkował odmową udzielenia wykonania zabiegu medycyny estetycznej lub innego świadczenia
zdrowotnego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.